REGULAMIN APLIKACJI COLLECT§ 1 PRZEPISY WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa korzystanie z aplikacji mobilnej Collect, dostępnej w sklepach App Store oraz na Google Play Store.

 2. Aplikacja jest darmowa, jednak jej pobranie i działanie może wiązać się z opłatami za transfer danych zgodnie z cennikiem operatora.

 3. Aplikacja służy do dokonywania zakupów produktów oferowanych przez Partnerów Aplikacji. Zapłata za produkty następuje wyłącznie za pomocą kart płatniczych w systemie płatności PayU. Płatność wymaga zapisania danej karty płatniczej w portfelu elektronicznym.

 4. Certyfikowanym partnerem technologicznym dla transakcji realizowanych w Aplikacji jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

  [https://www.payu.pl/dane-kontaktowe]. W przypadku dostępności innych operatorów płatności, szczegółowe ich dane zostaną udostępnione w Aplikacji oraz niniejszym Regulaminie.

 5. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników jest Gastropay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Przykopy 5, 30-612 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780429, o kapitale zakładowym 10000 PLN, opłacony w całości, posiadającą numer NIP: 6793182989

 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika Aplikacji w systemie informatycznym obsługującym Aplikację, w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie i udostępniany Użytkownikom każdorazowo przed założeniem Konta Użytkownika.

 7. Warunkiem dokonywania zakupów w Aplikacji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja przed dokonaniem zakupów.§ 2 DEFINICJE

Następujące pojęcia używane w treści niniejszego Regulaminu należy rozumieć w poniższy sposób:

 1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, to jest Jacek Ferchmin, prowadzący działalność gospodarczą (dane powyżej);

 2. Aplikacja lub Serwis - serwis prowadzony przez Usługodawcę, Collect - food ordering, oraz opisany pod adresem www.collectapp.pl, umożliwiający nabywanie przez Użytkowników produktów oferowanych przez Partnerów Aplikacji, którzy przystąpili do współpracy z Usługodawcą, a które Użytkownicy mogą odbierać w udostępnionych punktach odbioru.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Aplikacji w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 a nie ukończyła lat 18 w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

 4. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 5. Partner –sprzedawca wskazany w Aplikacji, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, przystąpił do współpracy z Usługodawcą w celu sprzedaży Użytkownikom drogą elektroniczną produktów przez siebie oferowanych.

 6. (Partnerski) Punkt Odbioru - punkt gastronomiczny, sklep itp. należący do Partnera, prowadzący sprzedaż Produktów, w których Użytkownik będzie mógł odebrać zakupione Produkty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 7. Produkty – środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia sprzedawane przez Partnerów poprzez Serwis,.

 8. Konto Użytkownika - funkcja Aplikacji (usługa) pozwalająca m.in. na złożenie Zamówienia poprzez Aplikację.

 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, w tym także w ramach usługi cateringowej, zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem.

 10. Zamówienie – złożone przez Użytkownika zamówienie, będące przedmiotem Umowy sprzedaży.

 11. Cena - cena Produktu brutto wyrażona w złotych polskich uwzględniającą podatek od towarów i usług (VAT).

 12. Operator Płatności – krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych, obsługująca płatności za Zamówienia składane w Aplikacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 13. Karta Płatnicza – karta kredytowa lub karta debetowa w systemie VISA lub Mastercard, którymi Użytkownik będzie się posługiwał w celu dokonywania zakupów.

 14. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2 DANE KONTAKTOWE

 1. Usługodawca: Magreh Sp. z o.o.

 2. Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 12/14/30

 3. Adres e-mail: support@collectapp.pl

 4. Telefon: +48 698 896 271

 5. Dane poszczególnych Partnerów, właściwych ze względu na kupowane Produkty, są podane w Serwisie.§3 WARUNKI OGÓLNE

 1. Aby korzystać z Aplikacji należy w pierwszej kolejności zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację dostępną w sklepach App Store oraz Google Play. Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji wymagany jest system operacyjny IOS minimum 11.0, lub Android w wersji 5.0 lub nowszy, przy czym urządzenie powinno być jednocześnie podłączone do Internetu. Dodatkowo, aby dokonać zakupów w aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest zapewnić odpowiednie dla danej transakcji środki pieniężne na rachunku karty przypisanej do Aplikacji.

 2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Aplikacji przez Użytkownika w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, moralnością publiczną lub naruszający czyjekolwiek prawa lub dobra osobiste..

 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań do zapewnienia płynnego działania Aplikacji. W przypadku zaistnienia problemów technicznych lub czasowej modernizacji systemu, Usługodawca dochowa należytej staranności w celu niezwłocznego usunięcia ewentualnych problemów technicznych lub ponownego uruchomienia zmodernizowanego systemu, tak aby przerwy w świadczeniu usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

 4. W celu bezpiecznego korzystania z Aplikacji, zaleca się Użytkownikom stosowanie odpowiednich środków technicznych, w tym rozwiązań chroniących prywatność, hasła oraz oprogramowania antywirusowego, jednak nie jest to wymogiem koniecznym dla korzystania z Aplikacji.

§ 4 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji, w tym składania Zamówień, należy zarejestrować się w Aplikacji tj. założyć Konto użytkownika oraz zarejestrować w nim swoje dane (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, a dla celów dokonywania płatności przed złożeniem Zamówienia – następujące dane minimum jednej Karty Płatniczej: imię i nazwisko posiadacza karty, numer karty, data ważności karty, kod cvv/cvc).

 2. Konto użytkownika pozwala Użytkownikowi dodatkowo m.in. na sprawdzanie statusu Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień a także samodzielną edycję swoich danych.

 3. Po wyrażeniu woli założenia Konta Użytkownika, Usługodawca wyśle Użytkownikowi, na numer telefonu, podany przez Użytkownika podczas rejestracji, wiadomość weryfikującą. W momencie potwierdzenia przez Użytkownika woli zarejestrowania się w Aplikacji, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Prowadzenie Konta użytkownika przez Usługodawcę jest bezpłatne, natomiast składanie Zamówień w Aplikacji wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione Produkty.

 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Konto użytkownika bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres e-mail: support@collectapp.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w tym zakresie, a także usunięciem Konta użytkownika i uniemożliwieniem dokonywania zakupów poprzez Aplikację.

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Po zatwierdzeniu kodu, o którym mowa w § 4 ust. 4 powyżej, Użytkownik zostanie automatycznie zalogowany (jego dane zapamiętane) bez konieczności wielokrotnego logowania się w Aplikacji.

 2. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika, zostaną Użytkownikowi udostępnione punkty Partnerów, w których Użytkownik będzie mógł odebrać Produkty zamówione w Aplikacji. Gdy Użytkownik znajduje się w bardzo bliskiej odległości od Punktu Partnerskiego, Punkt ten wybrany zostanie automatycznie (jednakże udostępnienie danych o lokalizacji nie jest konieczne aby korzystać z Aplikacji).

 3. Aby dokonać zakupu, należy wybrać dany Punkt Partnerski tj. w szczególności restaurację, kawiarnię lub sklep, z którego Produkty zamierza zamówić Użytkownik, wówczas zostanie udostępnione Użytkownikowi menu wybranego Punktu. Menu Punktu udostępniane jest przez Partnera. Usługodawca nie ingeruje w treść zamieszczanych przez Partnera opisów Produktów. Następnie należy wybrać Produkty oraz wskazać ich ilość za pomocą przycisków „+” i „-” oraz dodać do koszyka. Jeżeli Partner udostępnił taką opcję, Produkty można personalizować wybierając ich rozmiar, skład, smak itp. w zależności od opcji udostępnionych przez Partnerów.

 4. Potwierdzenie Zamówienia łączy się z wolą związania przez Użytkownika z Partnerem Umową Sprzedaży na odległość zamówionych Produktów i obowiązkiem zapłaty za nie. Przed potwierdzeniem Zamówienia w Aplikacji istnieje możliwość anulowania lub modyfikacji Zamówienia. W momencie zapłaty za zamówione przez Użytkownika Produkty następuje zawarcie Umowy sprzedaży wybranych przez Użytkownika Produktów.. W przypadku nieopłacenia zamówienia Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta a Partner nie przystępuje do realizacji Zamówienia, tym samym nie będzie możliwy odbiór Zamówienia w Partnerskim Punkcie Odbioru.

 5. Po zatwierdzeniu zamówienia jego zmiana bądź anulowanie nie będzie możliwe, co nie wyłącza uprawnień Konsumenta przysługujących z tytułu dokonania zakupu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 poniżej, oraz uprawnień z tytułu rękojmi dotyczącej sprzedanego Produktu.

 6. W ramach jednego Zamówienia Użytkownik może zawrzeć Umowę sprzedaży wyłącznie z jednym Partnerem.

 7. Ceny podane w Serwisie zawierają podatek VAT. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena brutto za Produkt wskazana w opisie Produktu. Przed złożeniem Zamówienia w Serwisie Użytkownik pozna jego całkowity koszt.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Za zamówione w Serwisie Produkty Użytkownik dokonuje opłaty z góry - Kartą Płatniczą za pośrednictwem platformy Operatora Płatności na podstawie regulaminu Operatora Płatności dostępnego pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy

 2. Płatność za Zamówienie dokonywana jest automatycznie poprzez zablokowanie należnej kwoty na rachunku posiadacza Karty Płatniczej w chwili potwierdzenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam” w Aplikacji. W przypadku realizacji Zamówienia zablokowane kwoty zostaną ostatecznie zaksięgowane na rachunku Karty Płatniczej. Jeżeli realizacja Zamówienia nie dojdzie do skutku z jakichkolwiek przyczyn, środki zablokowane na rachunku Karty Płatniczej zostaną zwolnione.

 3. Za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w związku z dokonywaną płatnością odpowiada Operator płatności. Usługodawca nie ma dostępu ani nie przechowuje danych z Karty Płatniczej Użytkownika.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W momencie przygotowania Zamówienia do odbioru, Partnerski Punkt Odbioru wysyła poprzez Aplikację powiadomienie do Użytkownika o tym, iż Zamówienie jest gotowe do odbioru. W celu identyfikacji Zamówień, Zamówienia mają przypisane numery od 1 do 99..

 2. W celu odbioru Zamówienia, Użytkownik okazuje osobie wydającej Produkty w Punkcie Odbioru Zamówienie w Aplikacji z widocznym numerem Zamówienia.

 3. Obowiązek wydania Użytkownikowi paragonu fiskalnego lub innego dowodu zakupu Produktów spoczywa na Partnerskim Punkcie Odbioru.

 4. Partner jest obowiązany do wydania Użytkownikowi Produktów wolnych od wad.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z tym zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. sushi, świeża żywność, pieczywo),

 2. o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy oraz gastronomii jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. zamówione usługi cateringowe),

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( np. produkty spersonalizowane),

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. produkty żywnościowe hermetycznie zamykane);

 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. napoje wlane do osobistych kubków/bidonów).

 1. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni, od dnia:

 1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

 2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Partnera, najlepiej za pośrednictwem Serwisu Collect, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacja przekazana pocztą elektroniczną lub pismo wysłane pocztą).

 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to konieczne dla realizacji jego prawa odstąpienia.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Użytkownika od Umowy sprzedaży, Partner, za pośrednictwem Operatora płatności, zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym – o ile znajdą zastosowanie - koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Partnera), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Partner został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

 5. Zwrotu płatności Partner dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Partner może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Partner prosi o zwracanie Produktu na jego adres wskazany w Aplikacji niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Partnera o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 9. Jeśli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę 20,00 zł.

 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady Produktu lub usługi, Użytkownik ma prawo do reklamowania wadliwego Produktu w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny oraz przepisy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązań umownych. Reklamację najlepiej złożyć drogą elektroniczną na adres support@collectapp.pl lub bezpośrednio u Partnera na adres wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą mailową do Usługodawcy, gdy reklamacja nie dotyczy działania Serwisu, zostanie przekazana zgodnie z treścią merytoryczną do podmiotu odpowiedzialnego, co nie ogranicza ani nie wyłącza praw Konsumentów w tym zakresie.

 2. W przypadku wystąpienia wady Produktu Użytkownik może, na zasadach oraz w terminach określonych przez kodeks cywilny:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

 2. w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

 4. żądać usunięcia wady.

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji Produktu złożonej na podstawie rękojmi Użytkownik, w razie potrzeby jest zobowiązany, (w przypadku Konsumenta na koszt Partnera), dostarczyć wadliwy Produkt na adres pocztowy Partnera wskazany w Serwisie.

 2. Zalecane jest, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym w celu usprawnienia rozpatrywania reklamacji zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Użytkownika, numer zamówienia, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Użytkownika. Partner, za pośrednictwem poczty elektronicznej, ustosunkuje się do złożonej przez Użytkownika reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy Partner nie ustosunkuje się do złożonej przez Użytkownika reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia, należy uznać, że uznał żądanie Użytkownika zgłoszone w reklamacji za uzasadnione.

 3. .Wszelkie reklamacje związane z działaniem Aplikacji należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres support@collectapp.pl. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczących działania Serwisu za pomocą poczty elektronicznej na adres Użytkownika wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni. W przypadku, gdy Usługodawca nie ustosunkuje się do złożonej przez Użytkownika reklamacji w terminie 14 dni, należy uznać, że uznał żądanie Użytkownika zgłoszone w reklamacji za uzasadnione.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności zgłoszone do Usługodawcy, będą przekazywane przez Usługodawcę do Operatora płatności. Operator Płatności zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje Użytkowników w terminie 15 dni roboczych od ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Operatora Płatności współdziałania z Instytucjami pośredniczącymi w transakcji płatniczej (Visa, Mastercard), termin ten może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od tych Instytucji niezbędnych informacji, jednak nie dłużej niż do 35 dni roboczych licząc od dnia wpływu reklamacji do Operatora Płatności. Operator Płatności poinformuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności, które mają być wyjaśnione oraz termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi. W przypadku gdy Operator Płatności nie ustosunkuje się w wyżej wymienionych terminach do złożonej reklamacji, przyjmuje się, że uznał żądanie Użytkownika zgłoszone w reklamacji za uzasadnione.

§ 10 ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik odpowiada za brak możliwości dokonania zakupów przez Użytkownika z powodu braku środków na rachunku karty przypisanej do transakcji w Aplikacji.

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za czynności techniczne (w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się Aplikacją), które leżą wyłącznie po stronie Użytkownika, w szczególności za wyłączenie przez Użytkownika transmisji danych komórkowych, które w konsekwencji uniemożliwia dokonywanie zakupów w Aplikacji.

 3. Użytkownik ma obowiązek chronić swoje konto przed dostępem osób trzecich, w szczególności, nie powinien udostępniać urządzenia mobilnego innym osobom w celu dokonania przez nich zakupów na konto Użytkownika..

 4. Użytkownik powinien zabezpieczyć urządzenie mobilne, na którym została zainstalowana Aplikacja przed utratą, uszkodzeniem, kradzieżą czy zniszczeniem urządzenia mobilnego. W przypadku utraty lub kradzieży urządzenia mobilnego Użytkownik winien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zaistniałym przypadku w celu niezwłocznego zablokowania Konta Użytkownika oraz wystawcę Karty Płatniczej celem jej natychmiastowej blokady.

 5. Aplikacja nie dopuszcza możliwości zakupu drogą elektroniczną wyrobów tytoniowych i alkoholowych. Jeśli Partnerzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oferują do sprzedaży tego rodzaju produkty, ich zakup możliwy jest tylko w sposób bezpośredni w sklepie stacjonarnym Partnera, po okazaniu dowodu tożsamości i z zachowaniem przepisów dotyczących obrotu tymi produktami.

 6. Użytkownik lub Partnerzy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania w Aplikacji niezgodne z prawem lub Regulaminem, w tym w szczególności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich.

 7. Podmiotem odpowiedzialnym za należyte wykonanie umowy sprzedaży, zgodność Produktu z opisem, prawidłowe dostarczenie danego Produktu zakupionego w Aplikacji wolnego od wad oraz za jakość zakupionych Produktów (w tym w szczególności zachowanie warunków przechowywania oraz terminu przydatności do spożycia) jest dany Partner oferujący Użytkownikom te Produkty.

§ 11 SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. W celu rozwiązania ewentualnych sporów, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń , to jest m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

 2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,

 3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. W przypadku niemożności rozwiązania zaistniałych sporów na drodze postępowania polubownego, sądem właściwym do dochodzenia roszczeń Konsumentów jest sąd miejsca zamieszkania Konsumenta.

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przekazanych przez niego Właścicielowi Serwisu w związku z korzystaniem z Aplikacji jest Usługodawca.

 2. W przypadku Umowy sprzedaży, administratorem danych osobowych Użytkownika przekazanych w związku z tą umową jest Partner właściwy dla tej umowy.

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Aplikacji. Przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik zostaje zapoznany z zasadami ich przetwarzania, w tym z przyjętą przez Usługodawcę Polityką Ochrony Prywatności. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników z poszanowaniem następujących zasad:

 1. zgodności z prawem oraz rzetelności i przejrzystości dla osoby, które te dane dotyczą;

 2. ograniczenia celu zbierania danych osobowych (do konkretnych wyraźnych i prawnie uzasadnionych celów);

 3. minimalizacji danych (adekwatności zebranych danych i ich ograniczenia do niezbędnego minimum w ramach celu, dla którego dane są przetwarzane);

 4. prawidłowości – zapewnienia prawidłowości oraz w miarę możliwości aktualności przetwarzanych danych;

 5. ograniczenia przechowywania – do okresu, który jest niezbędny dla celów w jakich dane te są przetwarzane;

 6. integralności i poufności – w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzanych danych;

 7. odpowiedzialności Administratora za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych oraz rozliczalności ich przestrzegania (zdolności do wykazania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych).

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. W sytuacji, w której Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, niemożliwe będzie skorzystanie z zakupów w Aplikacji.

 2. Użytkownik niniejszym został poinformowany, że:

 1. administratorem jego danych osobowych jest Jacek Ferchmin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Ferchmin, z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 65 lok. 37, 02-757 Warszawa;

 2. Usługodawca nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych, ale funkcje związane z ochroną danych osobowych wykonuje Paweł Zgoda-Ferchmin, email: support@collectapp.pl;

 3. dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przy rejestracji Konta Użytkownika w celu świadczenia usług prowadzenia Konta Użytkownika oraz umożliwienia mu dokonywania zakupów Produktów w Punktach Partnerskich;

 4. dane Użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub na podstawie odrębnie zawartej umowy oraz obsługi płatności w Aplikacji;

 5. dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie) w celu dostosowania oferty Partnerów do preferencji Użytkownika;

 6. dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 7. dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia Usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tym związanych;

 8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika;

 9. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważa, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne i Użytkownik wyraził jednoznaczną, wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w Aplikacji.

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przyjętą przez siebie Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawą z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Aplikacji i dostępna tutaj.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane przez Użytkowników z Partnerami w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczą konkretnego i jednorazowego zamówienia - są zawierane w celu i na czas jego realizacji.

 2. Umowa oświadczenie usług Konta Użytkownika jak również Umowy sprzedaży zawierane przez Użytkowników podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim.

 3. Usługodawca niniejszym informuje, iż nie przyjął żadnego szczególnego kodeksu dobrych praktyk, przez który należy rozumieć zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:

 1. dostosowaniem Aplikacji do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji;

 2. poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;

 3. poprawą funkcjonalności usług;

 4. zwiększeniem konkurencyjności Aplikacji, z tym zastrzeżeniem, że Umowy sprzedaży zawarte przed zmianą Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu obowiązującego w momencie ich zawarcia;

 5. koniecznością zapewnienia kompatybilności Aplikacji z systemem Operatora płatności w przypadku modernizacji systemu płatności.

 1. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika. Dalsze dokonywanie zakupów w Aplikacji po zmianach w Regulaminie będzie wymagało wyraźnej akceptacji zmienionego Regulaminu.

 2. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail support@collectapp.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2018 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

8